อบจ.สงขลา มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน หวังพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีทักษะในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน

    2023-06-14 13:32:42
    วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร เขต 1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี พญ.จิรวรรณ ชูทิพย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา และนางสาวเกสรีพรรณ์ สานุกูล นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลสงขลาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม อบจ.สงขลา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในพื้นที่ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการดูแล และฟื้นฟูทางกายบำบัด และจิตบำบัด รวมถึงความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตร สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ในการให้บริการแก่ผู้ที่มารับบริการของศูนย์สร้างสุขชุมชนและในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนที่ผ่านการอบรม จะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ อบจ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน และได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนนำร่องในพื้นที่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์สร้างสุขชุมชน” เพื่อให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลกันเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตที่มีสุข อย่างยั่งยืนได้ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา