รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านสะหม้อ ย้อนแลสะกอม ประจำปี 2561

    2018-08-31 11:14:13
    วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านสะหม้อ ย้อนแลสะกอม ประจำปี 2561 ณ ตลาดสด หมู่ 2 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม จัดโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(กิจกรรมจัดงานเปิดบ้านสะหม้อย้อนแลสะกอม ประจำปี 2561)ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 61 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สืบทอด อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ในงานมีกิจกรรม การแสดงบนเวที การจับหางบัตรลุ้นรางวัล การเสวนา การแข่งขันวิถีการดำเนินชีวิตท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา