กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 13) ณ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

    2023-07-12 20:48:52
    อบจ.สงขลา นำนักเรียนสูงวัย “ ชมวิสาหกิจชุมชนบ้านม้าเงย เรียนรู้เรื่อง กล้วยกล้วย ที่กลายเป็นแป้ง และ กิจกรรมการเรียนรู้ในวิทยาลัยส้มจุกจะนะ” วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำผู้สูงอายุจากอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชน แปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อฟังบรรยายเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้า และแบ่งกลุ่มสาธิตการทำขนมจากแป้งกล้วยน้ำว้า ซึ่งในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ ฟังบรรยายเรื่องการเรียนรู้วิทยาลัยส้มจุก และแบ่งกลุ่มสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน ภายใต้ “ กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ ” กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละท้องที่ เสริมสร้างกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงวัย และ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ ภาพ/ข่าว เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา