งานพหุวัฒนธรรมและของดีอำเภอสะบ้าย้อย ถิ่นกำเนิดโรบัสต้าแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ “สะบ้าย้อยหรอยจังหู้”

    2023-07-13 16:09:53
    (13 ก.ค. 66) นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นายกิตติ โคกเขา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด นางสุธิดา ตระกูลกองโต รักษาการเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย นางนันทนา ศิริวงศ์ พัฒนาการอำเภอสะบ้าย้อย และนายสัมพันธ์ ย่องลั่น สาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมแถลงข่าวการจัดงานพหุวัฒนธรรมและของดีอำเภอสะบ้าย้อย (ชิมกาแฟสะบ้าย้อย ถิ่นกำเนิดโรบัสต้าแห่งแรกของประเทศไทย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ จัดงานพหุวัฒนธรรมและของดีอำเภอสะบ้าย้อย ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในเชิงสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ และพืชผลทางการเกษตรอัตลักษณ์ประจำถิ่น ได้แก่ ทุเรียน ส้มแขก จำปาดะ กาแฟพันธุ์โรบัสต้า และลำไยคริสตัล การจัดงานพหุวัฒนธรรมและของดีอำเภอสะบ้าย้อย มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดธิดาสะบ้าย้อย การประกวดเทพีแม่หม้ายสะบ้าย้อย การประกวด Miss Queen SABAYOI การประกวดเต้นออกกำลังเพื่อสุขภาพ การประกวดผลไม้ การประกวดการจัดกระเช้าผลไม้ รำวงเวียนครก การเสวนาทิศทางกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย การเดินแฟชั่นผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำถิ่น การจัดแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันการแกงมัสมั่นเนื้อแพะและจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนเที่ยวงานพหุวัฒนธรรมและของดีอำเภอสะบ้าย้อย ถิ่นโรบัสต้า กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ภาพ//ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ข่าว//ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา