อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ หวังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวผู้สูงอายุ ด้วยการน้อมนำหลักภาวนาในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน การดำเนินชีวิต

    2023-07-14 15:17:50
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ) พร้อมด้วย ดร.พระสิริพัฒโนดม เจ้าอาวาสวัดเอก ประธานสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ สมาชิกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวัน และให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมต่างๆในจังหวัดสงขลา ที่เป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน ณ วัดเอก (หลวงพ่อเดิม) ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา