โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

    2023-07-14 15:29:53
    เมื่อมีเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จะทำอย่างไรในการเลี้ยงดูเขาให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข และจะทำอย่างไรเพื่อให้คนในครอบครัวมีความเข้าใจร่วมกัน ในการปฏิบัติต่อเด็กออทิสติก วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดสงขลา โดยนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกทักษะชีวิตของเด็กออทิสติก กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล เด็กออทิสติก จิตอาสา อาสาสมัคร วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ ไชยโยธา