การประชุมเพื่อบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

    2023-08-25 09:29:21
    วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม และนายพิพัฒน์พงศ์ แก้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง เข้าร่วมประชุมเพื่อบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธาน เพื่อประชุมหารือและติดตามการแก้ไขปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา