อบจ.สงขลาร่วมสนับสนุนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน คืนคนดี 40 ชีวิต สู่สังคม

    2023-08-27 15:00:15
    25 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน "คืนคนดี สู่สังคม" เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสาตร์ชาติ พร้อมด้วย นายอุดม แก้วสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอคลองหอยโข่ง โดยมี พ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย พ.ต.อ. พิชัย กิระวานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา // หัวหน้าส่วนราชการ // ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น // เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ริมคลองชลประทาน บ้านแม่คล้า - พรุกง หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรภาค ๙ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการชุมชนยั่งยืน ชุมชนบ้านโคกพยอม หมู่ที่ ๕ และ ชุมชนบ้านพรุกง หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เกิดเป็นกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีผู้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดทั้ง ๒ หมู่บ้าน จำนวน ๔o คน เข้าสู่กระบวนการบำบัดตั้งแต่วันที่ ๑o- ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๑๕ วัน ผ่านการบำบัด ทั้ง ๔o คน และหลังจากนี้ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จะมีการติดตามตรวจปัสสาวะผู้ผ่านการบำบัดเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา