การสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

    2023-08-28 13:08:50
    วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดสงขลา // กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เป็นผู้กล่าวรายงาน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องสัมมนาหลัก โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ) การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ให้เป็นหน่วยประสานงานหลัก และจัดสัมมนา สำหรับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ผ่านสื่ิออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องสัมมนาหลัก โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า, กระทรวงมหาดไทย, กรมบัญชีกลาง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์ในการสัมมนา ครั้งนี้ เพี่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ กฏกระทรวง และระเบียบอื่นๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง / รับทราบปัญหาและอุปสรรค จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 / รวมทั้งกรณีศึกษาที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / ตลอดจนเสนอแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้กฏหมาย และลดข้อพิพาทที่่่เกิดขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา กว่า 90 แห่ง รวม 138 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา