โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูลำคลอง (ค่ายเยาวชน รุ่นที่ 6)

    2023-08-30 14:50:48
    วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายไพ​เจน​ มากสุ​ว​รรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูลำคลอง (ค่ายเยาวชน รุ่นที่ 6) พร้อมด้วย นายกสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา // บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง // เยาวชน นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเข้าร่วมในพิธีฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาในทุกมิติ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่เกิดความเสื่อมโทรม บางพื้นที่มีสภาพปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำขึ้น โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ ฝุ่นควัน และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องทรัพยากรน้ำแม่น้ำลำคลองที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำมีลักษณะเสื่อมโทรม ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ที่มีการทิ้งน้ำเสียและขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำ รวมถึงน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ อีกทั้งยังเกิดจากการปล่อยปะละเลยของประชาชนทำให้แม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยขยะและวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหล ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อทัศนียภาพและคุณภาพของแม่น้ำสายหลัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงร่วมกับชมรมรัก(ษ์)ดี จังหวัดสงขลา และสมาคมเยาวชน จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูลำคลอง ตามโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) โดยการจัดค่ายเยาวชนอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเกิดความตระหนัก หวงแหน เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ของตน จำนวน 8 รุ่นกิจกรรม จำแนกตามพื้นที่แหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอมือง จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา