โครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอระโนด

    2023-09-09 17:50:46
    นายกไพเจน นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอระโนด พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และความคิดเห็น มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้ครอบคลุมในทุกมิติ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมในภาคเช้า เวลา 10.00 น. อบจ.สงขลา ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ร้านค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ร่วมออกบูธให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน อาทิ โรงเรียนเสริมสวยดาวสยาม ให้บริการตัดผม เสริมสวย // วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ // สำนักงานที่ดินสงขลา สาขาระโนด // ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ (สงขลา) แจกเมล็ดพันธุ์ไม้ // สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด บริการให้คำแนะนำและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร // สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองร่วมกับกลุ่ม OTOP // สำนักงานประมงอำเภอระโนด การส่งเสริมด้านการประมง // สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด บริการให้คำแนะนำและส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรคสัตว์ // สำนักงานจัดหางานจังหวัด ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับผู้ว่างงาน // ร้านค้า กลุ่มอาชีพต่างๆ ออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จากกลุ่ม OTOP และจากประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของ อบจ.สงขลา ได้ออกบูธให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้ บริการการแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด การดูแลสุขภาพหัวเข่า (การพอกเข่าด้วยสมุนไพร , การออกกำลังกายหัวเข่า) // การให้คำแนะนำและบริการชำระภาษี // การให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน // การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา และกิจกรรมพิเศษ การแสดงดนตรีสดของนักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ (โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา) และในภาคบ่าย เวลา 14.00 น.นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา (นำโดยนายพีระศักดิ์ บุญศิริ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอระโนด) หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา และ นายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด ร่วมเวทีเสวนา พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำประชาชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา "มุ่งสร้างสงขลา สู่เมืองต้นแบบการพัฒนาด้านนวัตกรรม และการบริการสาธารณะที่ยั่งยืน" #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา