อบจ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ ทันสมัย เส้นทางคมนาคมต้องสะดวกสบาย ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนชาวสงขลา

    2023-09-09 18:12:41
    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา // นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา // นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ นายก อบต.ท่าบอน // นายสายัณห์ สวัสดิ์ยานนท์ นายก อบต.แดนสงวน // นายถาวร แซ่อิ้ว รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายมาบบัว - แดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการโดย อบจ.สงขลา ด้วยงบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร อีกทั้งเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความสุขในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวสงขลา รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา