การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

    2023-09-12 13:21:36
    วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในการประชุม "รับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568" โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณา ที่สำคัญ มีดังนี้ ระเบียบวาระ เรื่อง เพื่อทราบ 1. นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 2. หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 3. แนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 4. ปฏิทินการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา สงขลา (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 5. การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระเบียบวาระ เรื่อง เพื่อพิจารณา 1. ร่างแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา