อบจ.สงขลา เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

    2023-09-13 12:26:47
    13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 พร้อมด้วย นายบำรุง พรหมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประธานศูนย์สร้างสุขชุมชน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์สร้างสุขชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก พญ.นาตยา พิทักษ์จินดา เเพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีการดำเนินการ จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนนำร่องในพื้นที่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์สร้างสุขชุมชน" เพื่อให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลกันเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตที่มีสุข อย่างยั่งยืนได้ต่อไป โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน มุ่งพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในพื้นที่ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการดูแลฟื้นฟูทาง กายบำบัด และจิตบำบัด รวมถึงความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตร ให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ในการให้บริการแก่ผู้ที่มารับบริการของศูนย์สร้างสุขชุมชนและในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา