อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะเปียกภายในครัวเรือน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะเปียกภายในครัวเรือน ให้กับกลุ่มสตรีในจังหวัดสงขลา

    2023-09-13 16:38:05
    วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมการคัดแยกขยะเปียกภายในครัวเรือน" พร้อมด้วย นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา // นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอนาทวี // นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัด อบจ.สงขลา // หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง อบจ.สงขลา // กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางชนานันท์ สังข์ทอง ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zoro Waste) บ้านอ่างทอง และคณะ // เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของ รัฐบาล โดยให้จังหวัดดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด สงขลา” ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือการลด ปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระบบ การเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการและกำจัดให้หมดไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะเปียกภายในครัวเรือน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะเปียกภายใน ครัวเรือน ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะ โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ คัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะเปียกภายในครัวเรือน เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3 Rs พร้อมทั้งมีกลุ่มสาธิตการนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาจัดทำเป็นของใช้ต่างๆ ให้แก่ กลุ่มสตรี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา จำนวน 500 คน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป #พลังสตรีสงขลารักษ์โลก ให้โลกเราสวย พวกเรามาช่วยกัน รับรู้ด้วยกัน แล้วทำให้โลกนี้สดใส โครงการ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา