ภาคีพลเมืองสงขลา จับมือจัดสมัชชา ชูสงขลาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข

    2023-09-14 13:33:44
    วันที่ 14 กันยายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสมัชชาพลเมืองสงขลา ประจำปี 2566 พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ อบจ.สงขลากับทิศทางการพัฒนาปี 2566 ภาคพลเมืองสงขลากว่า 20 องค์กรร่วมกันจัดงานสมัชชาพลเมืองสงขลา ประจำปี 2566 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จำนวน 270 คน ร่วมกันรับฟังผลการดำเนินงานของภาคีพัฒนาระดับจังหวัด และสร้างความร่วมมือ ชูสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข กิจกรรมภาคเช้า นำเสนอ “แนวโน้มและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม จ.สงขลา ปี 2566 โดย สนง.สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ นำเสนอ "SEA ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนา นางจณิสตา จุลสุวรรณ์ จังหวัดสงขลาและปัตตานี” โดย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคบ่ายร่วมกำหนดเป้าหมายร่วมการดำเนินงานปี 2567 ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำเสนอเป้าหมายร่วม : สงขลา มรดกโลก เชื่อมโยงฐานทุนด้านอาหาร ภูมิปัญญา อัตลักษณ์สงขลา โดย อ.สืบสกุล ศรีสุข มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก กล่าวสนับสนุนโดย อ.เทพรัตน์ จันทร์พันธ์ สถาบันทักษิณคดี นายกำราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา และsongkhla wallet และกองบุญสวัสดิการชุมชน โดย นายอุดม แก้วประดิษฐ์ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนโดย นายวิฑูรย์ ตันติพิมลพันธ์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา นายมนุชาธิป วรกาญจนา นนท์ มูลนิธิชุมชนสงขลา ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน นำเสนอวาระร่วม : การทำแผนที่เสี่ยงภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสงขลา โดย นายอภิศักดิ์ ทัศนี กลุ่ม beach for life และ “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” และจัดการขยะเปียกจาก ครัวเรือน โดยนายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา ด้านสังคมเป็นสุข นำเสนอวาระร่วม : การสร้างหุ้นส่วนทางสังคมสร้างสวัสดิการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และ Open Data ข้อมูลกลาง โดยนางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา กล่าวสนับสนุนโดย นางสาวกัญณภัส จันทร์ทอง สมาคมอาสาสร้างสุข นายวินัย ขวัญปาน สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา และOne ID One Stop Service การถ่ายโอนรพ.สต.และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนระดับอำเภอ โดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ อบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุนโดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ พชอ นาทวี และปิดงาน โดย นายจารึก ไชยรักษ์ สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ ชั้น 1 โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา