พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “รุ่งโรจน์เกมส์ ครั้งที่ 23” ปลุกพลังประชาชน ร่วมสร้างสามัคคี ก้าวทันเทคโนโลยี ต้านภัยยาเสพติด สานฝันสู่นักกีฬาอาชีพในอนาคต

    2023-09-15 09:09:55
    วันที่ 14 กันยายน 2566 นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “รุ่งโรจน์เกมส์ ครั้งที่ 23” พร้อมด้วย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 , ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, หน่วยงานราชการในพื้นที่, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสี “รุ่งโรจน์เกมส์ ครั้งที่ 23” จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยภายในงานกีฬาจัดให้มีขบวนพาเหรดของน้อง ๆ นักเรียน ตามสีต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่คงอยู่ควบคู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างช้านาน พร้อมกับขบวนพาเหรดต้านภัยยาเสพติด และการแสดงปันจักสีลัตของทีมชาติไทย พลโท ศานติ ศกุนตนาค กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสี ต้านภัยยาเสพติด "รุ่งโรจน์เกมส์ 2023" ประจำปีการศึกษา 2566 ต้องการให้เยาวชนน้อง ๆ โรงเรียนรุ่งโรจน์ได้เป็นต้นแบบสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งเสริมกิจกรรมงานวิชาการระดับนานาชาติ ควบคู่กับการกีฬา นอกจากสร้างความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาแล้ว ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ พัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย อีกทั้งกีฬายังเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคี เป็นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองดีในอนาคต ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การส่งเสริมและร่วมสนับสนุนองค์กรด้านการกีฬาให้กับทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อการพัฒนาตนเองให้นำไปสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ ณ สนามหญ้าเทียมรุ่งโรจน์ อารีน่า โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา