การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566

    2023-09-16 18:45:44
    วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายธีระวุฒิ เรืองศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอบางกล่ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับอำเภอบางกล่ำ, องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เทศบาลตำบลท่าช้าง, เทศบาลตำบลบ้านหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม และเทศบาลตำบลบางเหรียง ร่วมกันจัดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประเพณีที่สมควรอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดสงขลา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอบางกล่ำ โดยในปี 2566 การกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา