โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 22 (กิจกรรมส่งเสริมแกนนำพัฒนาชุมชน)

    2023-09-16 19:00:07
    วันที่ 16 กันยายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 22 (กิจกรรมส่งเสริมแกนนำพัฒนาชุมชน) พร้อมด้วยประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคง ในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาอิสลาม เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาและประชาชนในชุมชน ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ ในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถเป็นแกนนำไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปได้ เพื่อให้เกิดความสันติสุขในชุมชน สังคม และประเทศชาติ ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา