อบจ.สงขลา ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

    2023-09-18 13:26:34
    18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเชิดเกียรติเมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายอุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 นายวันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้บริหารผู้อำนวยการกอง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่วนราชการภาคีเครือข่าย และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วม โครงการการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้แผนงานการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2566 กิจกรรมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ภายใต้บริบทสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสรุปบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนา แนวทางการจัดการการเลือกตั้งในครั้งถัดไป ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะต้องดำเนินการทุกสี่ปี และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการการเลือกตั้งฯ ปี 2566 ต่อหน่วยงาน ได้แก่ นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการทบทวน และสร้างการรับรู้ในบทบาทอำนาจหน้าที่ ของสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ไปสู่การทำหน้าที่ของสมาชิกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา