โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 (กิจกรรมการพัฒนาระบบสู่โลกยุคใหม่)

    2023-09-19 19:57:58
    วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ โรงแรมญันนะตีย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 (กิจกรรมการพัฒนาระบบสู่โลกยุคใหม่) พร้อมกล่าวพบปะคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด นายคอเบตร์ เหล็มหนู กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา/ประธานกรรมการสหกรณ์อิสลามอัศศิดดิก จํากัด // กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา / ประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย / คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา / ประธานชมรมอิหม่ามประจำอำเภอทุกอำเภอ / ผู้นำศาสนา / วิทยากร / แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในพิธีฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 (กิจกรรมการพัฒนาระบบสู่โลกยุคใหม่) ได้เล็งเห็นความสำคัญการสร้างรากฐานความมั่นคง ในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาอิสลาม จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีภาวะความเป็นผู้นำบริหารจัดการ องค์กรทั้งในด้านบุคลากร และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานสามารถจัดทำระบบฐานข้อมูลต่างๆของมัสยิดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภารกิจงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูล และเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาให้แก่ผู้นำศาสนาในจังหวัดสงขลาเพื่อการเกิดประโยชน์สูงสุด โครงการโดย : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา