กิจกรรมวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2023-09-20 10:28:11
    วันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกอบจ.สงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา/นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลชีพชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กองสาธารณสุข โดยมี นางสาวจตุพร จตุรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุขกล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กันตพร ยอดใชย/รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และนางจรีรัตน์ กังพานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กิจกรรมวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในวันนี้ จัดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและความคิด เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียในด้านการศึกษา ต่อไปในอนาคต เพื่อการปลูกฝังให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ เพื่อจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ และฝึกเสนอแนวคิดนวัตกรรมเพื่อให้สามารถ นำไปประยุกต์กับการทำงานด้านสุขภาพต่อไปได้ กลุ่มเป้าหมายในวันนี้ คือ บุคลากรของ รพ.ส.ตในสังกัด ทั้ง 23 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ ไชยโยธา