"รวมพลัง เยาวชนรักสงขลา" ในกิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

    2023-09-20 15:36:57
    วันที่ 20 กันยายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่าย (กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ) พร้อมด้วย นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสิรวิชญ์ บุญญามณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา เขต 3 คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการจัดงานสงขลามหานครแห่งเยาวชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และน้องเยาวชนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายวรยุทธ คุณยาเฮน อุปนายกสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยพิจารณาความเหมาะสมที่สำคัญ คือ เป็นวันคล้ายวันพระราช สมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5) และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชการที่ 8) ประกอบกับองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้มีวันเยาวชนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก และเยาวชนในจังหวัดสงขลา แกนนำสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา ตลอดจน เครือข่ายเยาวชน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา ตลอดจนสนับสนุนบทบาทการแสดงออกของเด็กและเยาวชน ในทางที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ โดยเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และนำพาตนเองให้ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนต่อไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #วันเยาวชนแห่งชาติ #รวมพลังเยาวชนรักสงขลา #เรารักสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา