อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบาย สงขลาสู่เมืองมรดกโลก จัดทำแผนพัฒนา เชิดชูเอกลักษณ์ วัฒนธรรมเมืองพหุวัฒนธรรมเก่าแก่ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน

    2023-09-20 16:13:51
    วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลก ณ ห้องประชุม Laguna King Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานที่ปรึกษาโครงการ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวรายงาน สงขลาเป็นเมืองท่าโบราณที่สำคัญในภาคใต้ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี โดยมีอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมโบราณ และวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์ เป็นหลักฐานปรากฏชัดเจน ทำให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการยกย่อง เป็น 1 ใน 2 จังหวัดในภาคใต้ที่เป็นเมืองมรดกของชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของเมืองเก่าสงขลา และกำหนดของเขตรวมถึงระบุเกณฑ์ประเมิน ตามศักยภาพของจังหวัดสงขลา สำรวจสภาพทางกายภาพ ข้อมูลของแหล่งพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดทำแผนพัฒนา และแผนบริหารจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลก ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา