ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ภายใต้แนวคิด สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward

    2023-09-28 19:19:26
    นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ภายใต้แนวคิด สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward โดยมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา //เป็นประธานเปิดงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบภายใต้ แนวคิด “สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงให้ดำรงอยู่ในสังคม ถิ่นใต้และสังคมไทยอย่างสง่างามและยั่งยืน และเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่ “เมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (Songkhla Gastronomy Tourism)” ตามแนวนโยบายการดำเนินงานของจังหวัด ผ่านทางเวที เสวนาวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวิถีอาหารของคนใต้ที่มีความร่วมสมัยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง ประเทศในทวีปเอเชียและยุโรป การสาธิตและจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ประจำถิ่น โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ : กองการศึกษาฯ อบจ.สงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา