นายก อบจ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาจังหวัด ร่วมเสวนาเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น "การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน"

    2023-10-12 13:24:51
    วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมการสัมมนาเเละเสวนาเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการวิจัยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อสร้างไทยเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ "การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน" โดยมีศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวเปิดและนำเสนอโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ ชัยรีระธกุล อุปนายกสมาคมโลิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ผู้แทนสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมและคณะวิจัย ร่วมเสวนา โครงการวิจัยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อสร้างไทยเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจของไทยให้มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และสถานะการพัฒนาของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่ยังขาดศักยภาพการเป็นศูนย์กลางอย่างเต็มที่ ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา