อบจ.สงขลา สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ อ.นาทวี ประชาชนร่วมทำบุญอย่างเนืองแน่น

    2023-10-14 17:04:20
    วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566 ณ วัดปลักหนูเหนือ ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา นายธนิศร์ ทองสุข ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอนาทวี กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอนันต์ศักดิ์ ไชยแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู นายทนงศักดิ์ ทองจันทร์ ประธานสภา อบต.ปลักหนู และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ วัดปลักหนูเหนือ เป็นวัดที่อยู่คู่ชาวบ้านในพื้นที่มาอย่างยาวนาน เป็นเวลากว่า 406 ปี ประเพณีวันสารทเดือนสิบ เป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อบรรพบุรุษ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยลูกหลานจะนำอาหารไปทำบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที อันเป็นค่านิยมและประเพณีที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในภาคใต้ และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา