นายกไพเจน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่มอบเตียงอย่างต่อเนื่อง จำนวน อปท. 70 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    2023-10-17 10:52:36
    วันที่16 ตุลาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายกอบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ลงพื้นที่มอบเตียง ในพื้นที่ อำเภอจะนะ/อำเภอนาทวี/อำเภอกระแสสินธุ์/ อำเภอสิงหนคร/อำเภอสทิงพระ ทม.ม่วงงาม/ทต. นาทวีนอก/ทต.กระแสสินธ์ุ /อบต.ป่าชิง /อบต.แค/ อบต.ขุนตัดหวาย/อบต.นาหมอศรี/อบต.คลองกวาง /อบต.คลองด่าน/อบต.คลองรี/อบต.เกาะใหญ่/อบต.บางเขียด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ยืม – คืนเตียงนอนเพื่อ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ธนาคาร 1,000 เตียง” ระยะที่ 2 ขึ้น เพื่อจัดตั้งศูนย์ยืม - คืน เตียงนอนปรับระดับใด้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 70 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 140 แห่งในจังหวัดสงขลา เพิ่มการเข้าถึง บริการสาธารณะให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลาที่มีฐานะยากจนและมีความจำเป็นต้องใช้เตียงนอนปรับระดับได้ ให้สามารถเข้าถึงบริการยืม –คืนเตียงนอนผู้ป่วย เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในการจัดซื้อ เตียงนอน ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ของหน่วยงานภาครัฐ สร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะในจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา สามารถเข้า ยืม - คืนเตียงนอนปรับระดับเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในการจัดซื้อเตียงนอนปรับระดับได้ 3.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลาที่มีฐานะยากจน ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข