สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการอำนวยการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน องค์บริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2023-11-09 09:32:01
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการอำนวยการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน องค์บริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กำหนดแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับบริการทั่วทั้งประเทศให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยสถาบันฯเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา