อบจ.สงขลา เปิดตัวกองส่งเสริมการเกษตร พร้อมจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2567

    2023-11-09 09:42:07
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องลากูน่า คิงส์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2567 ของกองส่งเสริมการเกษตร อบจ.สงขลา โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษในเรื่อง นโยบายส่งเสริมการเกษตร ของ อบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา // ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา // หัวหน้าส่วนราชการ // เครือข่ายด้านการเกษตร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด หัวข้อ/ประเด็น ในการบรรยายและเสวนามีดังนี้ 1.การบรรยาย เรื่อง ความสำคัญในการส่งเสริมด้านการเกษตรของจังหวัดสงขลา (โดยพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี) 2.การเสวนา เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง 3.การเสวนา เรื่อง โครงการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4.การเสวนา เรื่อง โครงการพัฒนาเกษตรกร ชุมชนเกษตร และเครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งกองส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 มีบทบาทหน้าที่ภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมการค้นหาศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการเกษตร และวางแผน การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสงขลา ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมพื้นที่ ส่งเสริม และสนับสนุน การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการผลิตทางการเกษตร ที่เหมาะสมกับบริบท และอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยให้มีพันธกิจในการพัฒนา และส่งเสริม การผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง แบบครบองค์รวม และครบวงจร พัฒนา และส่งเสริม ความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร และเครือข่าย พัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงการเกษตร กับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคการตลาด ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และอื่น ๆ โดยในปีงบประมาณ 2567 กองส่งเสริมการเกษตร มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ ที่จะร่วมบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งนับว่ากองส่งเสริมการเกษตร เป็นกองสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชากร ส่วนใหญ่ของจังหวัดสงขลา คือ ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมต่าง ๆ รวมถึงกิจการที่เชื่อมโยง กับห่วงโซ่การเกษตรทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นรากฐาน ทางเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง โครงการของกองส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 3. เพื่อเชื่อมโยง และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของกองส่งเสริมการเกษตร กับภาคส่วนต่าง ๆ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา