สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ อบจ.สงขลาและภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสงขลาและเวทีสาธารณะจัดทำแผนขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด

    2023-11-09 10:29:28
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิด“ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสงขลา ” พร้อมได้กล่าวทิศทางนโยบายด้านการจัดทำบริการสาธารณะด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงาน และมีการบรรยายสรุปกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น โดย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ รศ.ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายสรุปความท้าทายของการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในทศวรรษหน้า โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และการพัฒนาพื้นที่นำร่องขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น (Sandbox) อำเภอควนเนียง 2. การลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และการพัฒนาพื้นที่นำร่องขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น (Sandbox) อำเภอสิงหนคร 3. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสงขลา และการพัฒนาพื้นที่นำร่อง ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น (Sandbox) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ประกันสังคมจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 3 ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา / มูลนิธิชุมชนสงขลา มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข และ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ รศ.ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ ภาพ / ข่าว เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา