การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2567

    2023-11-09 16:30:52
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นายนัทธพงศ์ เบญญาพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวรัตนาพร จันทร์น้อย ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมที๋สำคัญ เรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1.ปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2.สาขาฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3.งบประมาณดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้รับเป้าหมาย จำนวน 20 คน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 190,200 บาท ด้วยจังหวัดสงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อดำเนินการส่งเสริมและเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในจังหวัดสงขลา ให้มีทักษะฝีมือก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภาพ//ข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา