นายกอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    2023-11-09 16:33:49
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางมยุรี พานชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.กรกช ขันธบุญ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ และนางสาวชลธิชา จันมณีย์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ยะลา เพื่อประประชาสัมพันธ์ "โครงการทุน ปตท. เรียนปริญญาตรี ฟรี !!! กับนิเทศศาสตร์ มสธ." เปิดโอกาสทางศึกษาให้กับผู้ด้วยโอกาสในจังหวัดสงขลา ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล โดยมอบทุนการศึกษาเป็นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร (เป็นไปตามเงื่อนไข) ซึ่งกำหนดพื้นที่การให้ทุนและรับสมัครนักศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี อุดรธานี สงขลา และลำปาง จังหวัดละ 25 ทุน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ ทางเว็บไซต์ https://commarts.stou.ac.th/activity/ptt x stou หรือ QR CODE