อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

    2023-11-10 14:35:47
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและพบปะคณะศึกษาดูงานฯ ด้วย เทศบาลตำบลแพรกษา นำโดย นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาได้กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม ทั้งเสริมสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นให้เกิดการพัฒนาและสามารถปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวมต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ เทศบาลตำบลแพรกษา ได้ขอศึกษาดูงาน ของอบจ.สงขลา ในหัวข้อเรื่องดังนี้ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 2. วินัยการเงินการคลัง ซึ่งได้รับรางวัลการประเมินในระดับดีเด่นคะแนนสูงสุด อันดับ 1 "โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา