การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2566

    2023-11-10 15:31:03
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วย​นางสาวภพภร ทองคณารักษ์​ ผู้อำนวยการ​กองผังเมือง​ อบจ.สงขลา​ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุม อบจ.สงขลา ได้นำเสนอข้อมูล รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม วาระการประชม เรื่องเพื่อพิจารณา มีดังนี้ 1. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด่านศุลกากรสะเดา // ระยะเร่งด่วน การจัดระเบียบช่องทางจราจรตามความเหมาะสมในช่วงปัญหาการจราจรติดขัด // ข้อหารือการนำรถบรรทุกสินค้า ใช้เส้นทางถนนตามโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ตอนแยก ทล.4 (พรุเตียว) - ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 2. การขอรับการสนับสนุนโครงข่ายการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงอำเภอหาดใหญ่ - อำเภอสะเดา - จังหวัดสงขลา 3. การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงานของจังหวัดสงขลา เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จุดเน้นโครงการที่ประชาชนมีความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน หรือข้อเสนอโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) ด้วยจังหวัดสงขลา ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา และระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา