อบจ. สงขลา ร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ "หนึ่งปีกับการถ่ายโอน สอน.และรพ.สต.สู่ อบจ."

    2023-11-13 08:59:09
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รก.ผอ.กองสาธารณสุข นางบุญยืน อุบลสุวรรณ ผอ.กองคลัง นายชาคร รักเกิด ผอ.รพ.สต.ตำบลควนลัง นายกิตติพงษ์ มุสิกะพันธุ์ ผอ.รพ.สต.ตำบลป่าขาด นางสาวจตุพร จตุรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี เจริญสิน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ร่วมสัมมนาวิชาการ "หนึ่งปีกับการถ่ายโอน สอน.และรพ.สต.สู่ อบจ." ซึ่งจัดขึ้้นระหว่าง วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง ที. เค. แกรนคอนแวนชั่น ชั้น 6 อาคารแกรนคอนแวนชั่น โรงแรม ที.เค.พาเลซด์ แอนคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน และนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3,263 แห่ง พร้อมบุคลากรทั้งที่เป็นข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20,000 คน มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 จากการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว ได้ดำเนินการมาครบ 1 ปี โดยที่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ประสานการถ่ายโอนภารกิจตั้งแต่เริ่มต้นได้ทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการทำงาน ของ รพ.สต.ทั้งในส่วนบุคลากรที่โอนมาและที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับโอน ตลอดจนหน่วยงานสังกัดเดิมและหน่วยงานที่ส่งเสริม มีประเด็นที่ยังต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข แยกเป็น สามกลุ่มดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน รพ.สต. ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การถ่ายโอน ภารกิจสามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นในการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา