นายกไพเจน ร่วมประชุมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566 บูรณาการทุกภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    2023-11-13 13:28:20
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย ผู้นำทางศาสนา ตัวแทนภาครัฐภาคเอกชน และคณะทำงาน ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญคือ การขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา