อบจ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 หวังสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม

    2023-11-14 11:26:19
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง) พร้อมด้วย นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 คณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรม และเจ้าหน้าที่อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางฐาณิญา เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา //กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา สร้างโอกาสให้มีอาชีพ มีงานทำ เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสงขลา การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพาะเห็ดแครง เห็ดนางฟ้า/ หลักสูตรการทำน้ำสลัดและแซนวิส/ หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากธรรมชาติ ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2566 และหลักสูตรการปลูกผักในภาชนะและการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ อบรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ในจังหวัดสงขลา/ กลุ่มเครือข่าย อพม.จังหวัดสงขลา/ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรละ 60 คน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา