ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบนโยบายปฏิบัติราชการและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจแก่หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร

    2023-11-14 16:42:31
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมรับฟังแผนปฏิบัติราชการผู้บริหารพบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้ประกอบการธุรกิจ และภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง นโยบายปฏิบัติราชการ และติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้ประกอบการธุรกิจ และภาคเอกชน ในอำเภอสิงหนครร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติราชการและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา