การศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)

    2023-11-15 14:53:07
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ ศาลาวัดชะเเล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) พร้อมด้วย นางพรเอื้อ เชื้อเเหลม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน นายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 2 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา // กล่าวต้อนรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีเเนวทางในการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงร่วมกับกลุ่มอาชีพภาคประชาชน ชุมชน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมคือการอบรมในเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเเละพัฒนาชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ นวลประเสริฐ เเละนายสมคิด น้อยสำลี วิทยากรในการอบรมในวันนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนให้ภาคประชาชน ชุมชน ผู้นำชุมชน/องค์กรได้ศึกษาดูงาน เเลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่การได้รับรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้เเละประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในภาคประชาชนเเละองค์กร #เศรษฐกิจพอเพียง #ส่งเสริมอาชีพ โครงการ: ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ภาพ:ข่าว นายอภิสิทธิ์ วงษ์สุวรรณ