กิจกรรม "KICK Off" รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลา

    2023-11-15 16:20:48
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม "KICK Off" รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ด้วยจังหวัดสงขลาแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดสงขลาดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จังหวัดสงขลาได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “KICK Off" รณรงค์การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้งจังหวัดสงขลา” ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน #บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง #ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ณ บ้านพักนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถนนเปรมประชา ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา