จังหวัดสงขลา Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

    2023-11-15 16:58:47
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีจุดดำเนินการ 17 จุด ทั่วประเทศ และจังหวัดสงขลาร่วมเป็นจุดดำเนินการหลัก ณ คลองฉิมพลี ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมยศ ณ นคร นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมเครื่องจักรกลจากกรมชลประทานร่วมกันกำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่ขวางทางการไหลของน้ำในลำคลอง ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา