การประชุมชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2023-11-17 08:19:15
    วันที่ 16 พฤศจิกา​ยน​ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดประชุมชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย นางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ นางสาวจตุพร จตุรวิทย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข กล่าวชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในเบื้องต้น การประชุมครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บุคลากรกองสาธารณสุข บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน โดย ดร.สมกมล สังขรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และ นางวจิญา ศรชัย หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชี้แจงรายละเอียดเรื่องสิทธิประโยชน์ เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการเลื่อนขั้น และ นายสมพร นวนนุ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับของข้าราชการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา