อบจ.สงขลา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้รู้จักสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน

    2023-11-18 17:36:41
    18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆประจำปี 2567 (กิจกรรมพัฒนาผู้นำชุมชนและองค์กรภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้เข้ารับการอบรมร่วมในพิธี โดยได้รับเกียรติจากนางทิพาพันธ์ บัวเผื่อนน้อย พัฒนาการอำเภอสทิงพระ และนายสมปรารถ จิวานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนั้นได้พัฒนาศักยภาพ ของตนเอง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้ศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูน ประสบการณ์ ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์กับตนเองและครอบครัว รวมถึงส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของผู้นำ ชุมชน สร้างแนวคิดริเริ่มให้เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้มีการ ขับเคลื่อนและนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน ณ โรงแรม จีทู โฮเต็ล กรุ๊ป ซ.บุญราช ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา