นายกไพเจน ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี 2566

    2023-11-20 09:05:13
    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายธีระนันท์ วงศ์หล่อ อดีตผู้ว่าการภาค คณะกรรมการสโมสรโรตารีจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารฯสโมสรโรตารี่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่าย ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วม กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ” ประจำปี 2566 โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี ทั้งนี้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงมีผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ด้านการท่องเที่ยว จึงได้เข้าใจ และรับรู้ได้ถึงความสูญเสีย และความทุกข์ ต่อเหยื่อผู้สูญเสียชีวิตและครอบครัวจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยง คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม และด้วยสถานการณ์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้ทุกคนไม่ประมาทและมีสติตลอดเวลาขณะใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่ขับรถเร็ว และขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียได้อย่างแท้จริง ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่