การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    2023-11-20 17:54:30
    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุมฯ ที่ประชุมมีวาระต่างๆดังนี้ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 - รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สงขลา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 มีจำนวน 16 หน้า ได้เผยแพร่ รายงานการประชุม ผ่านเว็บไซต์ www.drugsongkhla.go.th หัวข้อ หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สงขลา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สงขลา ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมและแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง - เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผลดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุม - มาตรการป้องกันยาเสพติด - ผลการสำรวจข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด (กลุ่มงานความมั่นคง ทปค.จ.สข.) - การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ของอำเภอในการกำหนดมาตรการ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน (กลุ่มงานความมั่นคง ทปค.จ.สธ.) - การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำพืชกระท่อม (กลุ่มงานความมั่นคง ทปค.จ.สข.) - มาตรการปราบปรามยาเสพติด - การปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย (ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา) - มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด - การจัดตั้งคณะทำงานการใช้ชุมชนบำบัดรักษายาเสพติด (CBTX) (ศอ.ปส.จ.สงขลา) - การดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา) - เรื่องเสนอเพื่อทราบ - แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9) - แผนงานด้านการป้องกันยาเสพติด (1) การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2567 (สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา) (2) การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และอาสาสมัครแรงงาน (สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ จ.สข และ สนง.แรงงานจังหวัดสงขลา) (3) การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลาในการระดม ทุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา) (4) การบูรณาการการจัดระเบียบสังคม (กลุ่มงานความมั่นคง ทปค.จ.สข.) (5) โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (ตร.ภจว.สข) (6) โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวช (ตร.ภจว.สข) (7) โครงการครูตำรวจแตร์ (ตร.ภจว.สข) (8) โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน (ดร.ภจว.สข) - แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา) (1) สถิติการจับกุมยาเสพติด (2) การยึดทรัพย์ของกลางและทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด (3) การสุ่มตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ โรงงาน (4) การปิดล้อมตรวจค้นชุมชนแพร่ระบาด - แผนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด (1) ระบบสมัครใจ (สนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา) (2) ระบบต้องโทษ (เรือนจำจังหวัด, เรือนจำกลาง, เรือนจำนาทวี, ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ, ทัณฑสถานหญิง, สถานพินิจฯ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา