อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะเปียกภายในครัวเรือน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะเปียกภายในครัวเรือนให้กับกลุ่มสตรีในจังหวัดสงขลา

    2023-11-22 14:29:23
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการคัดแยกขยะเปียกภายในครัวเรือน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร // สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // หัวหน้าส่วนราชการ // คณะกรรมการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา // คณะวิทยากร // กลุ่มสตรี 16 อำเภอภาคีเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางชนานันท์ สังข์ทอง ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zoro Waste) บ้านอ่างทอง และคณะ // เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้จังหวัดดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด สงขลา" ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จํานวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือการลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระบบการเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการและกำจัดให้หมดไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะเปียกภายในครัวเรือน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะเปียกภายในครัวเรือนตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะ โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะเปียกภายในครัวเรือนเพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs พร้อมทั้งมีกลุ่มสาธิตการนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาจัดทำเป็นของใช้ต่างๆให้แก่กลุ่มสตรีและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป #พลังสตรีสงขลารักษ์โลก ให้โลกเราสวย พวกเรามาช่วยกัน รับรู้ด้วยกัน แล้วทำให้โลกนี้สดใส โครงการ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา