การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ศฝ.นศท.มทบ.42 สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566

    2023-11-26 19:02:49
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วยนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีพลเอกจำลอง คุณสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ // เป็นประธานในการประชุม การประชุมฯ มีระเบียบวาระที่สำคัญ เรื่องพิจารณาดังนี้ 1. รายงานสรุปโครงการวิ่งลอยฟ้าเพื่อน้อง นศท.ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 กันยายน 2566) 2. โครงการอื่น ๆ ตามที่กรรมการและที่ประชุมเสนอ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา