นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณเขตที่ 4

    2023-11-29 09:47:19
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณเขตที่ 4 นำโดยนายธเนศ เพชรโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เขตที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพื่อรับทราบนโยบาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา