อบจ.สงขลา ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานการใช้งานระบบ e-Document / ระบบงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2024-02-10 00:11:33
    อบจ.สงขลา ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานการใช้งานระบบ e-Document / ระบบงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 - 11:00น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย กองงานดิจิทัลจังหวัด และคณะศึกษาดูงานในการเข้าศึกษาดูงานการใช้งานระบบ e-Document หรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อประชุมหารือและเชิญชวนให้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของ อปท. ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฯ เพื่อรับทราบสถานะการใช้งานระบบงานเอกสารของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้งานระบบ e-document (ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ปัญหา อุปสรรค ในการนำระบบ e-document เข้ามาใช้ภายในหน่วยงาน หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-document ซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนนโยบาย e-Government มีคุณลักษณะการใช้งาน ประกอบด้วย - สามารถสร้างหนังสือราชการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สามารถลงลายมือชื่อบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สามารถจัดเก็บข้อมูลและเข้าถึงเอกสารได้บนระบบ ซึ่งเป็น ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน (Back Office) ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยประหยัดกระดาษ ลดระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งจะรองรับการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานในอนาคต ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา